หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง./ผอ.รร ปี 2567

ติวสอบ รอง./ผอ.รร ปี 2567
ติวสอบ รอง./ผอ.รร ปี 2567

ข้อสอบผู้บริหาร คู่ขนานสนามสอบจริง ปี 2562

ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ เตรียมสอบครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษาwww.tuewsob.com

ข้อสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยม 12 ประการ

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร + เกณฑ์สอบ + สรุป + ข้อสอบออนไลน์ + ติวสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2562 (คลิ๊ก...อ่านได้ที่)
http://tuewsob.blogspot.com/2018/12/2561.html

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559 (คลิ๊ก...อ่านได้ที่)
http://tuewsob.blogspot.com/2016/11/92559.html

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2557-2558 (คลิ๊ก...อ่านได้ที่)
http://tuewsob.blogspot.com/2014/11/112557.html


เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (คลิ๊ก...อ่านได้ที่)


https://drive.google.com/file/d/0ByeVwALb1yssVUpOTHN3blBSQjA/edit?usp=sharing

สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ + เฉลย

อยู่ด้านขวาของบล๊อค  สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 29 จุด ปี 2557-2558 ได้ที่

"ติวสอบดอทคอม"  www.tuewsob.com  หรือ คลิ๊กที่ภาพด้านล่างครับ


สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย อ.นิกร
เน็ตช้า เข้าที่ http://tuewsob.blogspot.com/
เน็ตแรง เข้าที่ http://www.tuewsob.com/

"ติวสอบดอทคอม" เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ สอบราชการ-ครู-ผู้บริหาร ฯ

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


เฉลยอังกฤษ 50 from bullyhaha

ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

Choose the best answer.
1. A : Good morning. How are you?
   B : Good morning. I’m fine thank you. And you?
   A : ______________________________.
        1. I’m a student.              2. How about you?
        3. I’m very well, thank you.      4. How do you do?
2.  How _________ is it from your home to your school? It is 5 Kms.
        1. much                   2. far               
          3. long                           4. many
.Look at the map. You are at the bank. Complete the directions to the office. No.3-7       You come out of the bank. Turn ____(3)_____ .  Walk over the bridge and go past the _____(4)_____ on your right.  Turn left at the ______(5)______. Go past the supermarket on your _____(6)_____. Go along the road. The office is on your right.
It’s  ______(7)______  the café.

3.     1. left                       2. right
3. away            4. along
        4. .   1. park                     2. school
                3. station         4. traffic lights

        5.     1. traffic lights          2. supermarket
                3. park                     4. zoo
        6.     1. own                      2. left
                3. right                     4. hand
7.     1. opposite              2. next to
                3. by                4. out of  
         8.  A : Excuse me. ___________can I find the internet café’?
               B : Certainly. It’s opposite the library
                      1.  Where      2.  What
                      3.  Who     4.  When
9. A :  What do you do?
   B : _______________.
        1. I’m fine thank you.               2. I’m studying English.
        3. I’m an engineer.          4. I’m in my first year.
10.  Where is he from?
        1. I am from Ranong.              2. She is from Bangkok.
        3. He is from Khon Kaen.        4. We are from Suratthani.
          11. A : Where is the police station?
     B : ________________________.
        1. It’s at the school.         2. it’s near the bus station.
        3. It’s on the car.             4. It’s in the house
12.  She is from Canada. What is her nationality?
                1. She is Cambodian.      2.  She is Canadian.
                3. She is Columbian.       4.  She is Chinese. 
           13.  Where do you live?
                1.  I’ve lived here for 10 years.        2.  I live in Bangkok.
                3.  No, I don’t.                          4.  Yes, I do.
            14.  A: Would you mind copying a file on a company?
                 B: ____________________________


                1.  I’m afraid. I can’t.
                3.   No, thanks.
    2.  Don’t bother me.
    4.  Yes, please.


          15.  A : Could you tell me if the post office open on Sundays?
                B : _______________________________


                1.  That’s very kind of you.
                3.  I’m sorry.
    2.  Yes, of course.
    4.  Thanks.


         
         16. A : Can I try this shirt on?
               B : ____________________________


                1.  Yes, please.
                3.  Yes, of course.
    2.  Yes, thank you.
    4.  Yes, that’s right.


          17. A : Excuse me, where can I leave my baggage?
               B : _____________________________
                    1.  At counter 2.                   2.  At the fitting room.
                        3.  I’m sorry. I’m busy.             4.  Not at all.
18.  A : Hello, SK international ______________________?
    B :  I would like to talk to your manager.
        1. Who is speaking, please?   2. Can I talk to your manager?
        3. Can I help you?           4. I’m a secretary.
19.  A : Would you like to leave the message?
    B :  No, I’ll____________________________.
        1. tell her you call.           2. call back later.
        3. come back here          4. go to his house.
20.  A : I’m sorry ___________________________
              B : It’s too bad.
                1. He doesn’t have time. 2.  He’s in the meeting right now.
                3. He’s here.                    4.  He’s not away at the moment.
       
     From number 21-23 use the answer from 1-4 below.
Operator: The line is free now. I’ll (21____(2)_______you through.
A: Information. Good afternoon.
B: Can I speaking to Miss Julie, please?
A: (22)___(3)______calling, please?
B: Roger Green.
A: (23)______(4)________please. Mr. Green, I’ll get her.


1.  extension
3.   Who’s
2.  put
   4.  Hold onRead and answer
     Today is dry with sunshine, but some cloud is coming in Scotland starts cloudy but become sunny in the afternoon. Generally, today is warm, but wind from the southwest is keeping the temperature cool.
 

        
24.  What’s the weather like in the Scotland in the morning?
1. sunny                  2. cloudy
3. warm                               4. cool
25. What’s keeping the temperature cool?
1. the cloud                          2 the sun

I am Sutee. We’re from Kanjanaburi. I have a small resort. My wife’s name is Supee and she is a teacher. We have one son and one daughter. They are Sombat and Somsri. My sister, Suda and her husband Pipop, have a big house in Bangkok. They have only one son.

 
                     3. the southwest                    4. the wind                                                                             

26.  Sutee is……………………………
        1.  Supee’s daughter               2.  Supee’s husband
        3.  Sombat’s daughter             4.  Sombat’s husband

27.  How many people are there in this passage?
        1.  4                         2.  5
        3.  6                         4.  7
28.  Whose house is in Kanjanaburi?
        1.  Sutee and Suda         2.  Sutee and Somsri
        3.  Suda and Pipop          4.  Sombat and SudaAt Siam Paragon, Michael, an American foreigner has lost his passport.
A : How can I go to the police station?
B : You keep walking along this street and then turn right. You will see Soi 15.
     You go through that Soi and then turn left, then walk about 2 blocks, the
                police station is opposite the book store.
A : Yes, long the street, turn right, go through Soi 15 and then turn left, walk for
    2 blocks. It is opposite the book store.
B : That’s right.
A : Thank you very much.
B : You’re welcome.

 
 

29.  Who might be  A?


        1. a police
        2. a tourist
        3. a grocer
        4. a barber


30.  Where does A want to go?


        1.  hospital
        3.  police station
        2.  book store
        4.  Soi 15

Read Susan holiday plans. Answer the questions.


            31.  When will Susan have lunch with her mother?


                1.  Monday
                3.  Tuesday
        2.  Wednesday
        4.  Thursday


32.  How will Susan travel to Mexico?


                1.  By bus
                3.  By sea
        2.  By taxi
        4.  By air


    33.  Why will she leave work early?


                1.  go shopping                             2.  pack the baggage
                3.  see the doctor                          4.  meet Ed and Lucy
1     UNDER 18s WILL NOT BE SOLD     
 

    2        PLEASE QUEUE THIS SIDE

 

 3  PETS ARE NOT ALLOWED HERE      
 

    4     WEAR HARD HAT

 
 

34.  You can see at the convenience store. 1
35. You can see at the construction area. 4
36. You might see at the theater. 2
37. You might see at the restaurant. (3)

Complete the job profiles by choosing the correct answer. (38 – 40)
Actress
        Lisa Parker (38)______________two jobs. She (39)______________as a waitress at night but she’s really an actress. She is (40)_______________a lot.
38. 


1.  have
                3.  has
      2.  had
      4.  having


     39. 


                1.  work
                3.  works
      2.  worked
      4.  working


     40. 


                 1.  tire
                 3.  tries
      2.  tired
      4.  tiringVideo game tester
        John Blue (41)____________video games for eight hours a day. And he gets (42)_____________for it! John is a video game tester for a big video game (43)____________. He is never (44)___________with it.
       41. 


                1.  play
                3.  plays
      2.  played
      4.  playing


       42.


                1.  pay
                  3.  pays
      2.  paid
      4.  paying


      43.


                1.  company
                3.  companys
      2.  companis
      4.  companies


44.  


1.  bore                              2.  bores
                3.  bored                            4.  boring

Teacher
        Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities and of course, he teaches! His students (45)________his class, so he’s happy.
      45.      


                1.  joy
                3.  hate
      2.  dislike
      4.  like


Read this information about the student who wants somewhere to live. Choose the correct information to complete the form.
         To Central College
          My name is Angela Parker Simpson. You can call me Angie. I’m from Italy. I’m going to study English at your college for six weeks, from July 19th until August 31st. Please find me a small flat to rent. My flight is on July 17th, so I have booked a hotel for 2 nights.
                                        CENTRAL COLLEGE
                            STUDENT ACCOMMODATION FORM
      First name:__________Angela___________________
                Surname:__________   (46)_____________________
                Nationality:_______________(47)_________________
                Course:____________English____________________
                Starting date:____________(48)__________________
                Number of weeks:__________(49)________________
               Wants to live in:____________(50)________________
                  46.


                        1. Angela
                        3. Park
     2. Simpson
     4. Angie


                  47.


                        1. Italy
                        3. Italian
     2. England
     4. English


                  48.


                        1. August 2nd
                        3. July 17th
     2. August 31st
     4. July 19th


                  49.

                        1. 5
                        3. 6
     2. 7
     4. 8


                  50.     1. house                              2. college
                               3. flat                                     4.hotel
1 ความคิดเห็น:

  1. ทำข้อสอบออนไลน์ ทำได้ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน ทำจริงตรวจคะแนน แม่นยำ รวดเร็วทันใจ ข้อสอบออนไลน์

    ตอบลบ

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ บน ยูทูป

ติวสอบ บน ยูทูป
ติวสอบ บน ยูทูป

ติวสอบ ฟรี บน ยูทูป

ติวสอบดอทคอม (เว็บติวสอบครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ เตรียมสอบครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษาwww.tuewsob.com

กลับหน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

กลับหน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม