หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ข้อสอบผู้บริหาร คู่ขนานสนามสอบจริง ปี 2562

ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ เตรียมสอบครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษาwww.tuewsob.com

ข้อสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยม 12 ประการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา


มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
                                                                                   สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

                
                    มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา   เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    กำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา   ตั้งแต่วิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ตามที่ประกาศกำหนดในกฎกระทรวง)    จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ     อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้     ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับ
                    คุรุสภา ดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖     มาตรา ๙ (๑)   คุรุสภามีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมาตรา ๙ (๑๑) (ฉ)  กำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรา ๔๙      กำหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ   ประกอบด้วย  (๑)มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (๓)  มาตรฐานการปฏิบัติตน
                
                 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ
                    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
                    1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
                    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญเฉพาะด้านและความชำนาญตามลำดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ เพียงพอที่จะดำรงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ การกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี
                    3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกำหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตที่กำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54)
                  การดำเนินงานเพื่อให้ได้สาระสำคัญของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ นั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการหลายรูปแบบตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  งานวิจัย  หลักสูตรการผลิตครู  สำรวจความคิดเห็นของคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ การประชุมสัมมนา ประชาพิจารณ์ ประชุมปฏิบัติการ  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ทั้งผู้ผลิต   ผู้ใช้  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์  ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   ประชุมพิจารณาแก้ไข  ปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๔๗  จนถึงปีงบประมาณ  ๒๕๔๘   เพื่อให้มาตรฐานที่กำหนดสามารถใช้เป็นหลักประกันการประกอบวิชาชีพ  ที่ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  เป็นหลักประกันแก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้

                    สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้
                    ๑. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ     พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
                     ๒. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
                    ๓.  สาระของมาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ    สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  เพื่อจัดทำเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เมื่อกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม    กำหนดให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม
                    ๔.  สาระของแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อจัดทำเป็นข้อบังคับคุรุสภา  ซึ่งอยู่ระหว่านำเสนอคณะกรรมการคุรสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาระสำคัญเพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อบังคับต่อไป

                    งานตามภารกิจของคุรุสภาที่จะต้องดำเนินการต่อจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่คุรุสภากำหนด  คือ
                        ๑. งานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ตามหน้าที่ของคุรุสภาที่กำหนดในมาตรา ๙ (๗)   แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ     โดยสถาบันการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา   จะต้องผลิตผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู   ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น     ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุม   ให้ได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากำหนด   ทั้งนี้   เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด               โดยคุรุสภาจะเข้าไปรับรองประปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นการรับรองทั้งกระบวนการของปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต      เพื่อให้การรับรองถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  ว่ามีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา         บุคคลเหล่านั้นจึงจะสามารขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้  ผลการดำเนินงานได้
                    - สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
                    - สาระหลักเกณฑ์การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
                    - สาระหลักเกณฑ์การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
                    - สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาโททางการสอน
                    - สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
                 - มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
                 - สาระมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

                    ๒. งานรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามหน้าที่ของคุรุสภาที่กำหนดในมาตรา ๙(๘)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  รวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ     โดยผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนดจะเข้าประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นควบคุมไม่ได้       หากบุคคลเหล่านั้นต้องการจะประกอบวิชาชีพครู  จะต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ    โดยผ่านการประเมินและคุรุสภารับรองแล้วว่ามีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ    เป็นไปตามมาตรฐานเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพครูได้  ทั้งนี้ เพื่อให้วิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน    และสามารถตอบสังคมได้ว่าผู้จะเข้าประกอบวิชาชีพต้องมีมาตรฐานทุกคน      ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อรับรองจะดำเนินการได้ในหลายวิธี     เช่น  การทดสอบความรู้ การฝึกอบรม       การศึกษาต่อยอดในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน    การเทียบโอนความรู้เพื่อให้การรับรองว่ามีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเป็นไปตามที่กำหนด ผลการดำเนินงานได้
                 - สาระหลักเกณฑ์การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
                 - สาระหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
                   
                    ๓. การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ        ตามหน้าที่ของคุรุสภาที่กำหนดในมาตรา ๙(๘)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖     ซึ่งกำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน         เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูพัฒนากระบวนการทำงาน   กลยุทธ์ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการศึกษาของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้น     รวมทั้ง พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ  ลึกซึ้งเฉพาะด้านในการปฏิบัติวิชาชีพที่รับผิดชอบ  ซึ่งสามารถเข้ารับการประเมินเพื่อให้คุรุสภารับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพได้ 

                    ๔. การควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา         ตามหน้าที่ของคุรุสภาที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖      มาตรา ๙ (๒) ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มาตรา ๙ (๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต          ซึ่งดำเนินการโดยยึดกรอบตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ผลการดำเนินงานได้             
                 - ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
                    - ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการอุทธรณ์การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
                   
หน้า ๓๙
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘


ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------------

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) (จ) (ฉ)  มาตรา ๔๙   และมาตรา ๕๐     แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มติคณะกรรมการ   คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘   และมติคณะกรรมการคุรุสภา   ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของ      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้
              ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
               ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
               ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
               วิชาชีพ หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา        ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจน  การสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
            ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
            ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน

หน้า ๔๐
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

            ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
            ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
            บุคลากรทางการศึกษาอื่น หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา    ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
            มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ  ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
            มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
            มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม  เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
            มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้น เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
            ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


หน้า ๔๑
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

หมวด ๑
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
---------------------
ข้อ ๕  ผู้ประกอบวิชาชีพครู   ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
                        (ก) มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้
                              (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
                              (๒) การพัฒนาหลักสูตร
                   (๓) การจัดการเรียนรู้
                              (๔) จิตวิทยาสำหรับครู
                              (๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
                              (๖) การบริหารจัดการในห้องเรียน
                              (๗) การวิจัยทางการศึกษา
                              (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                              (๙) ความเป็นครู
                        (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้
                              (๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
                              (๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
            ข้อ ๖  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์    วิชาชีพ   ดังต่อไปนี้
                        (ก) มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้
                   (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
                              (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
                              (๓) การบริหารด้านวิชาการ

หน้า ๔๒
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

                              (๔) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
                              (๕) การบริหารงานบุคคล
                              (๖) การบริหารกิจการนักเรียน
                              (๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
                              (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                              (๙) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชุน
                              (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
            นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา               ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
                        (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
                              (๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
                              (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่ง  หัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว    ไม่น้อยกว่าสองปี
            ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
                        (ก) มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา                 หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้
                              (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
                              (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
                              (๓) การบริหารจัดการการศึกษา
                              (๔) การบริหารทรัพยากร
                              (๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
                              (๖) การนิเทศการศึกษา
                              (๗) การพัฒนาหลักสูตร
                              (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                              (๙) การวิจัยทางการศึกษา

หน้า ๔๓
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

                              (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
               นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา               ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
                        (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
                              (๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี   หรือ
                              (๒) มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ
                              (๓) มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าระดับกองหรือเทียบเท่ากองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ
                              (๔)  มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามที่กำหนดใน  กฎกระทรวงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
                              (๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง            ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารนอกสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กำหนดใน  กฎกระทรวงรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
               ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
               ข้อ ๙ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

หมวด ๒
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
------------------

               ข้อ ๑๐  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดังต่อไปนี้
               (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
               (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
               (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
               (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
               (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

หน้า ๔๔
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

               (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
               (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
               (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
               (๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
               (๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
               (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
               (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
               ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษาต้องปฏิบัติงาน         ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
               (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
               (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร  ผู้เรียน  และชุมชน
               (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
               (๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
               (๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ
               (๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
               (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
               (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
               (๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
               (๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
               (๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
               (๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
               ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
หน้า  ๔๕
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

หมวด ๓
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
--------------

               ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ส่วนที่ ๑
จรรยาบรรณต่อตนเอง
---------------

               ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

ส่วนที่ ๒
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
--------------

               ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

ส่วนที่ ๓
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
----------------

               ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม             ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
               ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย         ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
               ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

หน้า ๔๖
เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖  ง                                ราชกิจจานุเบกษา                                        ๕  กันยายน  ๒๕๔๘

               ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
               ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ  เสมอภาค      โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ส่วนที่ ๔
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
----------------

               ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 

ส่วนที่ ๕

จรรยาบรรณต่อสังคม
--------------------

               ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา
                           
 ฉบับใหม่ล่าสุด พ.ศ.2556  ที่


สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 29 จุด ปี 2557-2558 ได้ที่

"ติวสอบดอทคอม"  www.tuewsob.com  หรือ คลิ๊กที่ภาพด้านล่างครับ

 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา


สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร เพ็งลี)
เน็ตช้า เข้าที่ http://tuewsob.blogspot.com/
เน็ตแรง เข้าที่ http://www.tuewsob.com/

"ติวสอบดอทคอม" เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ สอบราชการ-ครู-ผู้บริหาร ฯ

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com โดย ผอ.นิกร เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ บน ยูทูป

ติวสอบ บน ยูทูป
ติวสอบ บน ยูทูป

ติวสอบ ฟรี บน ยูทูป

ติวสอบดอทคอม (เว็บติวสอบครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ เตรียมสอบครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษาwww.tuewsob.com

กลับหน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

กลับหน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม